15:30, 26/05/2022

DVG: Hồ Đình Tùng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 270,600 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Đình Tùng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: DVG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,000 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 270,600 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 271,600 CP (tỷ lệ 0.97%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do điều kiện thị trường không thuận lợi
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 26/04/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 23/05/2022.

  HNX