17:20, 27/04/2022

DVG: Trương Thị Mai - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 300,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Mai
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
  - Mã chứng khoán: DVG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,000 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/05/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/06/2022.

  HNX