17:45, 30/03/2022

EMC: Nghị quyết HĐQT về việc giải quyết đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT và đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức thông báo Nghị quyết HĐQT về việc giải quyết đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT và đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE