EME: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Tư vấn giám sát Aurora

EME: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Tư vấn giám sát Aurora

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Tư vấn giám sát Aurora
- Mã chứng khoán: EME
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 586,000 CP (tỷ lệ 15.5%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 20,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 566,000 CP (tỷ lệ 14.97%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 10/07/2023.
- Lý do thay đổi sở hữu: Bán

HNX