EME: Đỗ Thị Mai Trang - Ủy viên HĐQT - đã mua 104,000 CP

EME: Đỗ Thị Mai Trang - Ủy viên HĐQT - đã mua 104,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Mai Trang
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: EME
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 104,000 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 104,000 CP2,75%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/07/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/07/2023.

HNX