EME: Nguyễn Thị Hoa - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 230,000 CP

EME: Nguyễn Thị Hoa - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 230,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hoa
- Mã chứng khoán: EME
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 230,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 230,100 CP (tỷ lệ 6.09%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/07/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/07/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Duy Hải
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 266,850 CP (tỷ lệ 7.06%)

HNX