EME: Phạm Minh Tiến không còn là cổ đông lớn

EME: Phạm Minh Tiến không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Minh Tiến
- Mã chứng khoán: EME
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 221,182 CP (tỷ lệ 5.85%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 45,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 176,182 CP (tỷ lệ 4.66%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 10/07/2023.- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX