FCM: Giải trình chênh lệch LNST HN và riêng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

FCM: Giải trình chênh lệch LNST HN và riêng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON giải trình chênh lệch LNST HN và riêng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm