FCS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phan Thị Bích Tuyên

FCS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phan Thị Bích Tuyên

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Bích Tuyên
- Mã chứng khoán: FCS
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,600,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,600,000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.83%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 25/08/2023.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX