FCS: CTCP Đầu tư Song Mộc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 7,040,914 CP

FCS: CTCP Đầu tư Song Mộc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 7,040,914 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Song Mộc
- Mã chứng khoán: FCS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 7,155,914 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 7,040,914 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,040,914 CP (tỷ lệ 23.91%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Thị trường không thuận lợi
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/08/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/09/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Thu Hiền
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

HNX