FCS: CTCP Tập đoàn Somo Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 9,913,814 CP

FCS: CTCP Tập đoàn Somo Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 9,913,814 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Tập đoàn Somo Việt Nam
- Mã chứng khoán: FCS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9,913,814 CP (tỷ lệ 33.66%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9,913,814 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/08/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/09/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Ngọc Mai Trinh Nguyễn Thị Thu Hiền Trần Thị Xuân Mai
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 0%) 0%)

HNX