FLC: CBTT Nghị quyết số 67/2023/ NQ-HĐQT-FLC ngày 25/8/2023 của HĐQT về việc thông qua một số nội dung liên quan đến việc hợp tác giữa Tập đoàn FLC và Công ty Cổ phần BEDA T&C

FLC: CBTT Nghị quyết số 67/2023/ NQ-HĐQT-FLC ngày 25/8/2023 của HĐQT về việc thông qua một số nội dung liên quan đến việc hợp tác giữa Tập đoàn FLC và Công ty Cổ phần BEDA T&C

.

HNX

Tài liệu đính kèm