15:13, 10/01/2022

FRC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Mạnh
  - Mã chứng khoán: FRC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 148,200 CP (tỷ lệ 4.94%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,900 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 150,100 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 05/01/2022.

  HNX