09:00, 28/06/2022

FRC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Mạnh
  - Mã chứng khoán: FRC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 188,400 CP (tỷ lệ 6.28%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 10,500 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 177,900 CP (tỷ lệ 5.93%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: nhu cầu tài chính cá nhân
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 09/06/2022.

  HNX