FTI: Bổ nhiệm Bà Ngô Hồ Kiều Trang đảm nhận chức vụ người phụ trách quản trị Công ty từ 21/07/2023

FTI: Bổ nhiệm Bà Ngô Hồ Kiều Trang đảm nhận chức vụ người phụ trách quản trị Công ty từ 21/07/2023

HNX

Tài liệu đính kèm