FUCTVGF3: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 08/2023

FUCTVGF3: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 08/2023

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 báo cáo hoạt động đầu tư tháng 08/2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm