FUCTVGF3: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 08/09/2023 đến 14/09/2023

FUCTVGF3: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 08/09/2023 đến 14/09/2023

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 08/09/2023 đến 14/09/2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm