FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 27/09/2022

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 27/09/2022

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 27/09/2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm