17:21, 01/09/2021

Giao dịch bổ sung - 23,300,000 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch bổ sung

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 25/07/2022

Tài liệu đính kèm