22:55, 10/01/2023

Giao dịch bổ sung - 270,729 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch bổ sung

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: -

Ngày thực hiện: 17/01/2023

Tài liệu đính kèm