Giao dịch bổ sung - 7,119,844 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch bổ sung

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: -

Ngày thực hiện: 28/12/2022

Tài liệu đính kèm