16:52, 02/08/2022

Giao dịch bổ sung - 905,293 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch bổ sung

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 05/08/2022

Tài liệu đính kèm