21:11, 07/12/2021

Giao dịch lần đầu - 793,917 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch lần đầu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 09/12/2021

Tài liệu đính kèm