18:29, 25/11/2013

Giao dịch trở lại sàn UPCoM

Loại sự kiện: Hủy niêm yết

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: -

Ngày thực hiện: 21/10/2013

Tài liệu đính kèm