17:08, 21/05/2022

Giao dịch trở lại UPCoM

Loại sự kiện: Hủy niêm yết

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 13/05/2022

Ngày thực hiện: 26/05/2022

Tài liệu đính kèm