GKM Holdings cùng 2 doanh nghiệp bị phạt hơn 440 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính 3 doanh nghiệp tổng số tiền phạt lên tới 442,5 triệu đồng do các vi phạm lĩnh vực chứng khoán.

Cụ thể, theo Quyết định số 103/QĐ-XPHC, Công ty Cổ phần GKM Holdings bị xử phạt 85 triệu đồng do thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định pháp luật (Công ty phân phối trái phiếu riêng lẻ mã GKMH2124001 quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu);

Phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin (CBTT) định kỳ không đúng thời hạn đối với trái phiếu riêng lẻ trên Chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về các tài liệu: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán/soát xét, Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu các kỳ năm 2021, bán niên 2022, năm 2022, bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, bán niên năm 2023);

GKM Holdings cùng 2 khác doanh nghiệp bị xử phạt hơn 440 triệu đồng.

Phạt 55 triệu đồng do CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty CBTT không đầy đủ về giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, cổ đông lớn của Công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022).

Với 3 hành vi vi phạm được nêu trên, tổng cộng mức phạt tiền đối với Công ty Cổ phần GKM Holdings là 205 triệu đồng.

Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 125/QĐ-XPHC, mức phạt tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên và năm 2022; Công văn số 16/DTV-TC ngày 18/2/2022 về việc nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát; Công văn số 57/DTV-TC ngày 7/7/2022 về việc ký Hợp đồng kiểm toán, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT ngày 21/9/2022 thông qua việc vay vốn tại ngân hàng thương mại.

Tiếp đó, Công ty bị phạt tiền 65 triệu đồng do CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 về giao dịch bán 44.211.900 cổ phiếu VOC (tương đương 36,3% vốn điều lệ) của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - cổ đông lớn và là tổ chức liên quan của người nội bộ Công ty; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 không nêu rõ thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, không có thông tin đầy đủ về thành viên Hội đồng quản trị.

Cuối cùng, với vi phạm không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định, Công ty bị phạt tiền 15 triệu đồng.

Tổng mức phạt tiền đối với 3 hành vi vi phạm là 145 triệu đồng.

Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 128/QĐ-XPHC số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty Cổ phần Cơ điện Dzĩ An không CBTT trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2022 (riêng và hợp nhất), Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (riêng và hợp nhất), Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2023 (riêng và hợp nhất), Báo cáo thường niên năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023);

Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2021 (riêng và hợp nhất), Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (riêng và hợp nhất) và giải trình kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 và giải trình kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính quý I/2023 (riêng và hợp nhất), Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2021.

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn