GKM: Lương Thị Xuân Phương - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 793,799 CP

GKM: Lương Thị Xuân Phương - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 793,799 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lương Thị Xuân Phương
- Mã chứng khoán: GKM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 793,799 CP (tỷ lệ 3.33%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Việt Lê
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,548,240 CP (tỷ lệ 10.7%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 793,799 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/07/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/08/2022.

HNX