GMH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Cảnh Bình

GMH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Cảnh Bình

Trần Cảnh Bình báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm