GMH: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt

GMH: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm