Gỗ Đức Thành (GDT) đặt lợi nhuận 2024 đạt 60 tỷ đồng

Theo kế hoạch, ĐHĐCĐ Công ty CP chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) sẽ được tổ chức vào ngày 18/5, tại TP.HCM.

Tờ trình ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch năm 2024 cho thấy, Công ty Gỗ Đức Thành dự kiến doanh thu là 365,6 tỷ đồng, tăng 118%; lợi nhuận sau thuế là 60 tỷ đồng, tăng 165% so với kết quả thực hiện năm 2023.

Về phân phối lợi nhuận năm 2023, với mức lợi nhuận sau thuế là 36,4 tỷ đồng, HĐQT Công ty kình ĐHĐCĐ chi 1,8 tỷ đồng (5%) vào quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2023.

đsfsd
Công ty Gỗ Đức Thành dự kiến doanh thu là 365,6 tỷ đồng, tăng 118%.


Gỗ Đức Thành dự kiến chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 30 %/mệnh giá cổ phiếu phổ thông từ nguồn vốn chủ sở hữu. Song, Công ty đề xuất giảm từ 30% xuống 20% để đầu tư mua nhà xưởng mới. Đối với tỷ lệ cổ tức 10% còn lại của năm 2023, đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả 10% bằng cổ phiếu sau đại hội…

Ngoài ra, Công ty Đức Thành cũng trình Đại hội thông qua Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến các điều kiện để tiến hành họp ĐHĐCĐ theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh của GDT trong năm 2023 cho thấy, lợi nhuận trước thuế đạt 45,7 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận của GDT còn 36,4 tỷ đồng, giảm 53% so với năm 2022, đạt 49% so với kế hoạch năm.

Báo cáo tài chính quý I/2024 cho thấy, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp là 9,5 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2023. Hoàn thành khoảng 15,8% so với kế hoạch năm.

Theo lý giải của Công ty, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng là do Công ty không giảm giá bán hàng nữa. Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện dồn 2 nhà máy lại thành 1 nên ngoài việc tiết kiệm các chi phí quản lý, nhân sự, vận chuyển… thì công ty còn có thêm lợi nhuận từ việc cho thuê nhà xưởng đã dời đi.

Về tình hình tài chính của Công ty, tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Gỗ Đức Thành ghi nhận ở mức 392,9 tỷ đồng, giảm 4% so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 119 tỷ đồng, tăng 50,6%, với khoản trả trước cho người bán ngắn hạn là 42,8 tỷ đồng, chiếm 36% trong khoản phải thu ngắn hạn.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 76% xuống còn 5,5 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, số tiền gửi ngân hàng là 4 tỷ đồng, giảm 50%. Các khoản tương đương tiền cũng chỉ duy trì ở mức 1,6 tỷ đồng, giảm 89% so với đầu năm.

Xem thêm tại baodautu.vn