Gỗ Đức Thành: Lãi quý 2 giảm do giảm giá bán để chia sẻ khó khăn với khách hàng

Gỗ Đức Thành: Lãi quý 2 giảm do giảm giá bán để chia sẻ khó khăn với khách hàng

Theo CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) giải trình, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ năm trước là do Công ty phải giảm giá bán để chia sẻ khó khăn với khách hàng khi dịch Covid-19 bùng phát.

Trong quý 2, doanh thu thuần của Công ty tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 88 tỷ đồng. Song, giá vốn tăng đến 10% khiến lãi gộp GDT giảm nhẹ, còn đạt hơn 27 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý trong quý 2/2020 nhích nhẹ so cùng kỳ góp phần làm lãi ròng của GDT giảm 25%, đạt gần 16 tỷ đồng. Theo giải trình, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ năm trước là do Công ty phải giảm giá bán để chia sẻ khó khăn với khách hàng khi dịch Covid-19 bùng phát.

Tính chung 6 tháng đầu năm, lãi ròng của GDT đạt 30 tỷ đồng, giảm 9% so với nửa đầu năm trước.

GDT đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 với mục tiêu 394 tỷ đồng doanh thu và 85 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 15% cả về doanh thu và lợi nhuận so với thực hiện của năm 2019.

Với kết quả nửa đầu năm, GDT mới thực hiện được 35% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của năm 2020.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty giảm từ 23 tỷ đồng xuống còn 15 tỷ đồng, tương đương giảm 36% so với nửa đầu năm trước, chủ yếu do khoản chi khác cho hoạt động kinh doanh tăng.

Tính đến ngày 30/06/2020, tổng tài sản của GDT giảm 6% so với đầu năm, về mức 365 tỷ đồng chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 80%, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn tăng 31%.

Về nguồn vốn, Công ty duy trì tỷ lệ nợ phải trả ở mức 25% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất, giảm 17% so với đầu năm.

Mở đầu phiên 21/07, thị giá cổ phiếu GDT giao dịch ở mức 30,150 đồng/cp, giảm 14% so với đầu năm.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút