Gỗ Trường Thành hủy kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã: TTF) công bố tờ trình về việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của năm 2022

Ban lãnh đạo nói sự thay đổi chiến lược này đến sau quá trình làm việc với các cơ quan quản lý, trên cơ sở đánh giá lại tình hình thị trường không thuận lợi, ảnh hưởng đến việc chào bán và lợi ích cổ đông, cũng như đánh giá lại kế hoạch sử dụng nguồn vốn, kế hoạch kinh doanh.

Trong trường hợp công ty xét thấy có nhu cầu cần thiết về huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh thì sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn. Việc triển khai tăng vốn sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét tại các kỳ họp gần nhất.

Trước đó, vào tháng 6/2022, cổ đông Gỗ Trường Thành đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 41,12 triệu cổ phiếu nhằm huy động 411 tỷ đồng. Số tiền này dự kiến dùng để bổ sung vốn lưu động nhằm phục vụ mở rộng hoạt động kinh doanh và mua cổ phần của các công ty cùng ngành.

 Nguồn: HL tổng hợp.

Một nội dung khác được công bố là việc HĐQT trình cổ đông tiếp tục đổi tên từ Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành sang tên mới là Công ty cổ phần TTF.  HĐQT sẽ quyết định thời điểm phù hợp nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày được thông qua.

Năm 2023, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu thuần 1.560 tỷ đồng, giảm 22% so với năm liền trước. Các chi phí hoạt động lớn và tăng thuế khiến doanh nghiệp bị lỗ ròng 144 tỷ đồng sau kiểm toán (trước kiểm toán vẫn có lãi 4 tỷ đồng).  

Tính đến thời điểm cuối năm 2023, tổng lỗ lũy kế của Gỗ Trường Thành đã lên đến 3.225 tỷ đồng, bằng 78% vốn điều lệ 4.112 tỷ đồng. 

Với kết quả lỗ nặng trong năm ngoái, công ty xuất khẩu đồ gỗ đè xuất việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức năm 2023 và năm 2024 theo quy định.

Công ty vẫn chưa công bố của Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Xem thêm tại vietnambiz.vn