11:48, 16/03/2022

H11: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu H11 của CTCP Xây dựng HUD 101 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022. Trường hợp bất khả kháng phải tổ chức sau tháng 4. Công ty sẽ xin phép chấp thuận của Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, thời gian cụ thể Công ty thông báo tới cổ đông trong thư mời họp.
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường tầng 2 – Công ty Công ty cổ phần Xây dựng HUD101 số 168 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX