HAV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HAV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAV của CTCP Rượu Hapro như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
          - Thời gian họp: Tháng 09/2023 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông về thời gian trong Thư mời họp)

HNX