17:35, 26/07/2022

HAX: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE