HC1: Vũ Tùng Dương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 99,900 CP

HC1: Vũ Tùng Dương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 99,900 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Tùng Dương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HC1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 153,699 CP (tỷ lệ 1.92%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 53,799 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 99,900 CP
0,67%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Tình hình giao dịch thị trường không thuận lợi để thực hiện
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/07/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/08/2023.

HNX