HC1: Vũ Tùng Dương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 100,000 CP

HC1: Vũ Tùng Dương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 100,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Tùng Dương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HC1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 153,699 CP (tỷ lệ 1.92%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại khoản đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/07/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/08/2023.

HNX