HCB: Lê Thị Thúy Lan - Thành viên BKS - đã mua 1,490 CP

HCB: Lê Thị Thúy Lan - Thành viên BKS - đã mua 1,490 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Thúy Lan
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: HCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8,422 CP (tỷ lệ 0.16%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9,912 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,490 CP0,19%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: chưa thỏa thuận thành công
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/04/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/05/2023.

HNX