Họp ĐHCĐ Bất thường năm 2024

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ Bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 02/05/2024

Ngày thực hiện: -