HCB: Lê Thị Thúy Lan - Thành viên BKS - đăng ký mua 4,000 CP

HCB: Lê Thị Thúy Lan - Thành viên BKS - đăng ký mua 4,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Thúy Lan
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: HCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8,422 CP (tỷ lệ 0.16%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mục đích cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/04/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/05/2023.

HNX