HCB: Nguyễn Xuân Anh - người có liên quan đến Người đại diện theo pháp luật; Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 264,500 CP

HCB: Nguyễn Xuân Anh - người có liên quan đến Người đại diện theo pháp luật; Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 264,500 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Anh
- Mã chứng khoán: HCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 324,625 CP (tỷ lệ 6.24%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 264,500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 264,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 589,125 CP (tỷ lệ 11.33%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không có. Đã thực hiện hết số lượng đăng ký
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/04/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/04/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Xuân Tùng
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Thị Xuân Nguyệt
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Người đại diện theo pháp luật; Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Cha
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 378,750 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 552,500 CP (tỷ lệ 7.28%) 10.63%)

HNX