HCB: Nguyễn Xuân Anh - người có liên quan đến Người đại diện theo pháp luật; Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 264,500 CP

HCB: Nguyễn Xuân Anh - người có liên quan đến Người đại diện theo pháp luật; Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 264,500 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Anh
- Mã chứng khoán: HCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 324,625 CP (tỷ lệ 6.24%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 264,500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mục đích cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/04/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/05/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Xuân TùngPhạm Thị Xuân Nguyệt
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Người đại diện theo pháp luật; Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Cha
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 378,750 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 552,500 CP (tỷ lệ 7.28%) 10.63%)

HNX