HCB: Phạm Phú Kiệt không còn là cổ đông lớn

HCB: Phạm Phú Kiệt không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Phú Kiệt
- Mã chứng khoán: HCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 271,470 CP (tỷ lệ 5.22%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 60,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 211,470 CP (tỷ lệ 4.07%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 20/04/2023.- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX