HCB: Trương Thị Khánh Hiền - Thành viên BKS - đã bán 209,321 CP

HCB: Trương Thị Khánh Hiền - Thành viên BKS - đã bán 209,321 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Khánh Hiền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: HCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 209,321 CP (tỷ lệ 4.03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 209,321 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 209,321 CP
0%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không. Đã thực hiện hết số lượng đăng ký
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/06/2023.

HNX