HCB: Trương Thị Khánh Hiền - Thành viên BKS - đăng ký bán 209,321 CP

HCB: Trương Thị Khánh Hiền - Thành viên BKS - đăng ký bán 209,321 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Khánh Hiền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: HCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 209,321 CP (tỷ lệ 4.03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 209,321 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mục đích cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/06/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/06/2023.

HNX