HD2: Bùi Ngô Việt Cường - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã bán 13,000 CP

HD2: Bùi Ngô Việt Cường - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã bán 13,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Ngô Việt Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: HD2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15,496 CP (tỷ lệ 0.17%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15,496 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 13,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,496 CP (tỷ lệ 0.03%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giao dịch không khớp lệnh
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/09/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/10/2022.

HNX