HD2: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HD2: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD2 của CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tầng 3 Công ty, số 777 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 24/04/2023 đến ngày 28/04/2023

HNX