HDM: Bổ nhiệm Ông Lê Hồng Quân giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc - Bà Trần Thị Thuấn và Ông Nguyễn Bá Khánh Tùng được bổ nhiệm đảm nhận chức vụ Giám Đốc Điều Hành

HDM: Bổ nhiệm Ông Lê Hồng Quân giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc - Bà Trần Thị Thuấn và Ông Nguyễn Bá Khánh Tùng được bổ nhiệm đảm nhận chức vụ Giám Đốc Điều Hành

HNX


Tài liệu đính kèm