18:51, 07/04/2022

HDM: CTCP Đầu tư TTN Việt Nam không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư TTN Việt Nam- Mã chứng khoán: HDM
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 543,800 CP (tỷ lệ 5.18%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 35,700 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 508,100 CP (tỷ lệ 4.84%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 05/04/2022.

  HNX