HDP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HDP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDP của CTCP Dược Hà Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;
+ Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;
          - Địa điểm tổ chức họp: 167 Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
          - Thời gian họp: 26/04/2023

HNX